Image

ASVT-loggen

ASVT skrivelse till ST om att omfördela prispengar för ston till 40% med målet 45% inom 3 år

Remissvar ASVT SOU 2022 58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård

Betänkande SOU 2022 58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård

Skrivelse till ST gällande remiss - Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård

Skolverket har ute en remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå. ASVT:s svar

Svar på rådgivande remiss Svenskfödd

Remiss svenskfödd 2022-06-15

Motförslag till valberedningens förslag till ST´s fullmäktige

Remissvar från ASVT gällande ägardirektiv för STAB inkl bilagan

Svensk Travsports svar på skrivelsen om  - Begreppet Svenskfödd

Skrivelse till styrelsen Svensk Travsport - Begreppet Svenskfödd 

Skrivelse till Svensk Travsport

Om Exportcertifikat (+) Gå vidare

Skrivelse till Svensk Travsport

Om uppfödarnamn (+) Gå vidare

Svensk Travsports svar på skrivelsen (+) Gå vidare

Skrivelse till Svensk Travsport

Uppmaning om fler dopningsprov på unghästar (+) Gå vidare 

Svensk Travsports framtida organisation

Motion från Travsällskapen till Svensk Travsports fullmäktige (+) Gå vidare

Svensk Travsports svar på motionen. Samt Projektdirektiv – Travets Operativa Organisation (+) Gå vidare 

ASVT:s och övriga basorganisationers svar till Svensk Travsport på Travets Operativa Organisation (+) Gå vidare

 Skrivelse till Svensk Travsport

”Årets Championhingst”(+) Gå Vidare

Skrivelse till Svensk Travsport

”Betydelsen av korrekt och väl bearbetad statistik” (+) Gå Vidare

ASVT:s Remissvar gällande Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning. Dnr: 5.2.16-4117/16
Läs ASVT:s svar (+) Gå vidare 

Remiss av SOU 2017:30 En omreglerad Spelmarknad

 läs ASVT:s svar (+) Gå vidare

Uppfödarpremier för hästar som tävlar utomlands

Skrivelse till Svensk Travsport från ASVT om att se över reglerna för uppfödarpremier för hästar som tävlar utomlands. (+) Gå vidare

Svar från Johan Lindberg, Generalsekreterare ST (+) Gå vidare

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pegasus
Skrivelse till Svensk Travsport med synpunkter från ASVT angående Pegasus. (+) Gå vidare
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redovisning av BLUP-tal

ASVT föreslår att Svensk Travsport börjar redovisa genomsnittligt BLUP-tal för de ston som nedkommit med ett föl efter respektive hingst istället för ett genomsnittligt BLUP-tal för betäckta ston av respektive hingst. [+] PDF

Svar från Christina Olsson ST (+) PDF

Ersätt utmärkelsen Årets sto med två nya kategorier

Vid Årets häst-galan prisas årets mest framgångsrika hästar. ASVT vill föreslå att utmärkelsen Årets sto tas bort och istället ersätts med kategorierna Årets unga sto (2-4 år) samt Årets äldre sto. [+] PDF

Svar från Johan Lindberg ST (+) PDF

Ny tävlingsmodell (inkl. svar från ST) [+] PDF

Under ASVTs årsstämma 2015 inkom en motion om ny tävlingsmodell som utmynnade i en skrivelse till Svensk Travsport. I bifogad pdf finns skrivelsen och svaret från Svensk Travsport.

Svar från ST [+] PDF

Dräktighetsstatistik [+] PDF

En tillförlitlig dräktighetsstatistik är viktig för uppfödarna när de skall välja såväl hingst som mottagarstation. Idag
finns endast statistik tillgänglig som är två år gammal, då den tas fram när antalet födda föl är inrapporterat. Detta vill ASVT förändra.

Svar från ST [+] PDF

Prispremie till uppfödare för placeringar i Grl- och Grll-lopp i Europa [+] PDF

I och med den omfördelning av uppfödarpremier gäller från och med 2017 kommer inga uppfödarpremier utbetalas för hästar i kategorin 8-12 år. Undantaget är V75-lopp där 10 % i uppfödarpremier utbetalas oavsett ålder.En konsekvens av detta blir att för hästar i denna ålderskategori, som vinner europeiska storlopp t ex Elitloppet, Prix d’Amerique m.fl., utbetalas inga uppfödarpremier. föreslår ASVT att det införs en uppfödarpremie om 5 % till uppfödaren för alla hästar som placerar sig i europeiska (inkl svenska) Gr I- och Gr II-löpningar och som inte omfattas av annan svensk uppfödarpremie.

Svar från ST [+] PDF

Begreppet svenskfödd och konsekvensanalys [+] PDF

Den tidigare av ST beslutade satsningen på uppfödarna i Sverige som införs från och med 2017 medför att frågan om vilka hästar som skall betraktas som svenskfödda
blir än viktigare. Det är mer pengar som står på spel vad gäller uppfödarpremier. Idag finns två alternativ i reglementet för att hästen skall kunna registreras som svenskfödd. ASVT föreslår ett ytterligare alternativ samt en förändring i alternativ ett och två.

Svar från ST [+] PDF

Remissvar till SJV gällande föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur [+] PDF

Stickprovskontroll gällande svenskfödda hästar [+] PDF

Det är av största vikt att reglementet efterlevs så att uppfödarpremierna kan få avsedd effekt. ASVT anser därför att stickprovskontroller bör införas från och med
2015 för att kontrollera att det rådande reglementet efterlevs.

Svar från ST [+] PDF

Valutaberäkning [+] PDF

Remissvar gällande Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem, Dnr 5.5.17-1681/14 [+] PDF

ASVT:s yttrande till Jordbruksverket angående förslag om kloning av bl.a hästdjur [+] PDF

Redovisning av tävlingsresultat för utländska hästar [+] PDF

Vid försäljning av hästar är det av stor vikt att resultat för hästens föräldrar och syskon är lättillgängliga och korrekta. När det gäller hästar som inte är
svenskfödda plockar Svensk Travsport bort dessa då de lämnar landet. ASVT vill att resultaten inte raderas utan istället fryses vid exporten med uppgift om när de senast uppdaterades.

EVA och infektiös anemi [+] PDF

ASVT och Hingsthållarföreningen är bekymrade över EVA-situationen och Infektiös anemi.

Svar från ST angående EVA och infektiös anemi [+] PDF

Reglementet kring Embryotransfer [+] PDF

I bilagan till registreringsreglementet som reglerar embryotransfer för varmblodiga travhästar finns villkor som begränsar vilket sto som kan beviljas
dispens för embryotransfer. Det kan finnas genetiskt värdefulla ston som ännu inte har hunnit lämna så många avkommor och därför inte lever upp till begränsningen som finns i reglementet.

Svar från St angående reglementet kring embryotransfer [+] PDF

Kostnadsneutralitet vid chipmärkning [+] PDF

ASVT kräver att Svensk Travsport korrigerar registreringsavgiften så att uppfödarna inte drabbas av ökade kostnader på grund av övergången från frysmärkning till chipmärkning.

Svar från ST angående kostnadsneutralitet [+] PDF

Uppfödarpriser [+] PDF

I en tid när det ekonomiska läget är tufft och många uppfödare säljer sina unghästar till belopp långt under produktionskostnaden är det viktigt att känna glädje
för det man håller på med. Det skiljer sig naturligtvis åt mellan banorna hur duktiga de är på att uppmärksamma uppfödarna. ASVT föreslår därför åtgärder för att
med små medel lyfta och uppmärksamma uppfödarna.

Svar från ST om uppfödarpriser [+] PDF

Införande av obligatorsikt gentest vid avelsvärdering [+] PDF

ASVT föreslår ett införande av gentest avseende ”travgenen” för alla hingstar som avelsvärderas. Detta för att ytterligare stärka informationen till uppfödarna så att de har möjlighet att göra ett medvetet val när det är dags att välja hingst inför betäckningssäsongen.

Lagring av dopingsprov för senare kontroller [+] PDF

ASVT vill att Svensk Travsport beslutar att spara dopningsprov tagna på hästar placerade 1-3 i grupp I lopp samt dopningsprov tagna vid anmärkningsvärda
prestationer, för att senare kunna använda nya analysmetoder för att analysera dopningsproven igen.

Angående EVA [+] PDF

Rabattcheck för uthämtande av hingstkatalog [+] PDF

Brister i UET-statistiken [+] PDF

Kontroller gällande anabola steroider och tillväxthormon [+] PDF

ASVT vill att Svensk Travsport inför stickprovskontroller för hästar där ansökan gjorts för registrering i den svenska stamboken gällande anabola steroider och tillväxthormon.

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram