Referat från årsstämman
april 13 2016 0 kommentar

Referat från årsstämman

Årsstämman 2016 hölls lördagen den 19 mars på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Efter sedvanliga förhandlingar avslutades dagen med middag, 75-årsfirande och den traditionella Uppfödargalan.

75-årsjubileum och Årsstämma

Årsstämman 2016 hölls lördagen den 19 mars på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Efter sedvanliga förhandlingar avslutades dagen med middag, 75-årsfirande och den traditionella Uppfödargalan.

Ingemar Alin, ASVT:s ordförande öppnade stämman och överlämnade sedan ordet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Han konstaterade att det kändes som att komma hem när fick prata inför så många landsbygdsbor och uttryckte sin stora glädje över att få inleda stämman.

Sven-Erik Bucht har själv ett förflutet inom hästsport och hästavel och kom tidigt i kontakt med det genom sin morfar som i slutet av 50-talet hade kallblodshästar som han körde på Bodentravet.

–Jag har själv fött upp många kallblodsföl och vet hur det känns att komma in i stallet på morgonen när stoet visar upp sitt nya föl. Jag har även kört in dem själv, berättade Sven-Erik Bucht.

Som statsråd har han rest runt i landet en hel del och sett hur viktig hästen är för Sverige. –Vi är ett av Europas hästtätaste länder, hästen är inte bara ett sällskapsdjur utan en hel näring som medverkar till att vi har en levande landsbygd som är oerhört viktig för landbygdsutvecklingen.

–Hästen ser till att vi har en vacker öppen natur och är också en viktig tillväxtfaktor som skapar 30 000 arbetstillfällen, direkt eller indirekt, och omsätter 25 miljarder. Så ni som sitter här är värd en stor applåd. Ni är med och skapar tillväxt i Sverige!

Sven-Erik Bucht konstaterade att travsporten och spelet är hästsektorns ryggrad och att det inom travet finns många duktiga företagare - uppfödare, tränare, tjänsteföretag - och att de ofta finns på landsbygden.

Landsbygdsministern tog även upp frågan om spelmarknaden och dess förändring de senaste tio åren. Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på en ny spelreglering, en spelmarknad med högt konsumentskydd och hög säkerhet. Den ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla som har delar på den svenska spelmarknaden ska ha behöriga tillstånd.

–Aktörer utan tillstånd ska stängas ute, förklarade han.

–Vi måste få till den förändringen. Det är viktigt för sportens fortlevnad.

Resultatet av utredningen ska presenteras i mars 2017.

Sven-Erik Bucht sa att han var medveten om att det är tufft att driva hästuppfödning idag. –Samtidigt har den svenska uppfödningen varit positiv, det har varit många stora framgångar runt om i hela världen. Jag hoppas att vi även i framtiden kan vara konkurrenskraftiga.

–Nuvarande verksamhet ska kunna fortsätta utan några omvälvande förändringar och det har gjorts anpassningar till hästnäringens speciella situation. Jag tycker inte att det finns anledning till oro inför den nya förordningen. Syftet är att få en tydligare och enhetligare syn.

Landsbygdsministern avslutade sitt anförande med att gratulera ASVT till 75-årsjubileet.

Innan stämmoförhandlingarna inleddes hölls en tyst minut över Olle Jönsson, som avlidit. Ingemar Alin framförde några minnesord.

Till ordförande för stämman valdes Maria Lejon.
Till ledamöter i styrelsen blev det omval av Ingemar Alin, Johan Hellander, Håkan Persson, Peter Martinsson och nyval av Anders Jonsson. Till föreningens ordförande valdes Ingemar Alin.

Förvaltningsberättelse 2015
ASVT:s generalsekreterare, Sara Blomhage, berättade om föreningens verksamhet under 2015.
ASVT deltar i Svensk Travsports Avelsråd med tre personer; Håkan Persson, Ylva Lind och Johan Hellander. I ASVT:s Avelsutskott sitter Håkan Persson, Ylva Lind, Johan Hellander samt Sara Blomhage. Föreningen har också en semingrupp som arbetar med seminfrågor. ASVT arrangerar seminarier exempelvis How to breed a champion hösten 2015. Föreningen har under året även ordnat avelscafé och andra mindre tillställningar. Föreningen driver tidningen Travhästen som utkommer med fyra nummer per år och kommer även att delta i den nya BAS-gemensamma tidningen Travet, som utkommer med sitt första nummer i maj i år. Sara betonade också det stora arbetet med en mycket informativ hemsida.
För att kunna verka som nationell huvudorganisation och verka för att det finns ekonomiska förutsättningar är ASVT medlem i Svensk Travsport och har 50 röster i ST:s budgetkommitté och deltar i ST:s förtroenderåd. Ordförande Ingemar Alin är travsportens representant för hästdelegationen i LRF Häst och föreningen har också en representant i LRF Häst. ASVT har även två representanter i BAS där man arbetar med gemensamma frågor. Genom BAS har föreningen också en representant i ST:s budgetresursgrupp.
För att verka för en högre utbildningsnivå ordnar föreningen seminarier, samarbetar med ST i ungdomsfrågor och ordnar näringslivsdagar i samband med Kriterieauktionen.
ASVT är medlem i Breeders’ Crownkommittén, har en ledamot i Samarbetsgruppen för hästvälfärd och en sakkunnig i ST:s Besvärsnämnd. Föreningen har också styrelseplatser och deläger Svenska Andelshästar AB, Easy KB och har en styrelseledamot (Håkan Persson) som är ordförande i ST:s avelsvärderingsnämnd.
–Under det senaste året har ASVT ordnat Avelscafé, deltagit i Västgötauppfödarnas årsmöte, genomfört Elitauktion och Kriterieauktion med branschmässa, ordnat medlemsresa till Lexington, där ett 20-tal medlemmar deltog, arrangerat extra internetauktion för försäljning av Rikshästarna, arrangerat seminariet How to breed a champion, deltagit i arrangemang kring Breeders’ Crown och tillsammans med Svensk Travsport deltagit på Stockholm International Horseshow, berättade Sara Blomhage.
I februari 2016 ordnades även en vidareutbildning för seminassistenter tillsammans med Hingsthållarföreningen och i mars arrangerades seminkursen i samarbete med SWB och Bollerup.
Sara Blomhage fortsatte med att informera om det stora arbete, som parallellt med ovanstående, har lagts ner på att förenkla administrationen i organisationen och därmed sänka kostnaderna för den. Bland annat absorberas Info AB till Trottex.
–Vi har även arbetat med att minska kostnaderna för produktion och distribution av tidningen, som vi är mycket måna om att ha kvar. Stort arbete har lagts på att förenkla datasystemet och Avelsutskottet har arbetat med att utveckla hingststatistiken, bland annat för att få in stomaterial i den. En ny och mer lättanvänd hemsida kommer att lanseras inom kort.

Ekonomi
Sara Blomhage redovisade föreningens ekonomi och berättade att ASVT:s resultat hamnar på minus 17 000 kronor, att jämföra med fjolårets resultat på minus 200 000 kronor. Det egna kapitalet är högt och soliditeten är 82 procent.


Trottex
Sara Blomhage berättade om de ökade kostnader för Kriterieauktionen samt vissa avvecklingskostnader för Info AB och kostnader för att flytta tidningen Travhästen från ASVT till Trottex.

Guldnål
En guldnål delades ut under stämman. I år var det hingstfotografen Claes Kärrstrand som fick motta ASVT:s finaste utmärkelse med motiveringen:

”Claes Kärrstrand har under cirka 40 år på ett synnerligen professionellt sätt fotograferat svenska och utländska travhingstar. Claes tillhör utan tvekan världens främsta inom sitt gebit. Han har därigenom bidragit med en dokumentation som har haft och kommer att ha mycket stor betydelse för den svenska varmblodiga travaveln.”

Motioner
Sara Blomhage återkopplade till en av förra årets motioner som omvandlades till en skrivelse till Svensk Travsport. I skrivelsen konstaterades att hästägarna är uppfödarnas viktigaste intressegrupp och att hästägarnas situation kraftigt försämrats genom ökade kostnader. Något som ger färre hästägare och därmed leder till svårigheter för uppfödare att sälja sina hästar. Fyra punkter listades, där stämman ville att ST utreder:

Förutsättningarna för en förbättrad tävlingsmodell med fokusering på att uppnå bättre kostnadstäckning till 4-åringssäsongens utgång.
Förutsättningar för utökat inslag av insatslopp.
Förutsättningar för ett utökat unghästtävlande.
Tidigare anmälan till premiechansen så att uppfödaren har en chans att vara med.

Sara Blomhage redovisade Svensk Travsports svar som inkom i september och som också redovisats på ASVT:s hemsida.
ST startar en utredning av punkterna 1, 2 och 3. På punkt 4 svarade man att premielopp och dess bidrag, är en hästägarsatsning och att premiechansen också är en sådan. Därmed avslog man den utredningen. Sara Blomhage redogjorde även för den nulägesrapport som inkom från ST i mitten av mars, där ST informerade om det övergripande målarbetet, Pegasus 2020, med syfte att komma fram till ett önskat läge för travsporten. Parallellt med det arbetet har man tagit fram övergripande sportsliga mål för de kommande åren.
–ST:s mål för ston är 30 procent medan ASVT anser att målet ska vara 40 procent, poängterade Sara Blomhage.
I sin nulägesrapport skrev ST också att kostnadstäckningen för uppfödare bör bli bättre och att unghästserie för 4-åringar kommer att fortsätta 2016 men enbart för 4-åriga ston.
När det gäller utökat inslag av insatslopp ansåg ST inte att det finns något behov av detta eftersom det finns ett brett och uttalat unghästprogram. ST har de senaste åren haft möte med sportcheferna om unghästlopp och snabblopp och tycker att man sett en klar förbättring. Man har också ökat kravställningen ytterligare och hoppas att resultatet ska bli ännu bättre.

Lennart Fjällström motionerade om att tillåta tävlande för ston upp till och med 12 års ålder. Lennart Fjällström var på grund av sjukdom inte närvarande vid stämman.
Styrelsen har förståelse för förslaget i motionen utifrån tävlingsperspektivet då alla ston inte är lika attraktiva att få in i aveln tidigt. Styrelsen anser dock inte att ASVT kan driva denna fråga, då det går emot föreningens grundinställning att arbeta för avelns utveckling i Sverige. Aveln syftar till ett avelsframsteg och avelsframsteget är beroende av generationsintervallet. Ett längre generationsintervall ger otvetydigt ett mindre avelsframsteg. Styrelsen yrkar därför avslag för motionen.
Stämman biföll styrelsens förslag till avslag.

Per Rodert motionerade om att ASVT bör lägga ner sina röster vid val av styrelseledamöter och ordförande för Svensk Travsport på ST:s fullmäktige 2016. Per Rodert var på grund av sjukdom inte närvarande vid stämman.
Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen med motiveringen att med den kännedom om hur valberedningen arbetat under året, finns ingen anledning att underkänna deras arbete.
Stämman biföll styrelsens förslag till avslag.

Övriga frågor
Lars-Otten Froode ville att ASVT ska arbeta mer för att uppfödarpremier ska betalas ut även till de hästar som tävlar utomlands. Ingemar Alin informerade om att en skrivelse i samma fråga inkommit från Margareta Wallenius Kleberg och att det diskuterats i styrelsen. Johan Hellander svarade att en skrivelse skickats till Svensk Travsport om att få uppfödarpremier för europeiska Grupp 1- och 2-lopp. Svaret var positivt och frågan ska behandlas av Avelsrådet och Sportbudgetgruppen.
Andra frågor som togs upp var bland annat behovet av fler insatslopp för tvååriga ston och att det är viktigt att vinster i klassiska lopp skrivs in i stonas CV, att det startar en diskussion om utländska hästar ska få starta i de svenska klassiska loppen och att ston bör få tävla mot varandra.

Stämman avslutades med att Ylva Lindh och Åke Wall, som båda valt att avsluta sina styrelseuppdrag, avtackades av ordförande Ingemar Alin.

Text: Anne Adre-Isaksson


Motioner

Motion från Lennart Fjällström [+] PDF

Motion från Per Rodert [+] PDF

Årsredovisningen 2015 [+] PDF

ASVT
ASVT

Uppfödare, hästägare, proffs, amatör eller – kort och gott - travintresserad? Ett medlemskap i ASVT medför att det blir enklare som billigare.